ارسال مقالات تا تاریخ -- اردیبهشت 1396

واریز هزینه تا تاریخ
-- اردیبهشت 1396

برگزاری همایش --
اردیبهشت 1396
صفحه اصلی > تاریخ های مهم
.: تاریخ های مهم

مهلت ارسال مقالات: 9 تیر 96
مهلت واریز هزینه ها: 22 تیر 96
زمان همایش: 27 تیر 96
  ارسال بسته های پستی: 12 روز کاری