ارسال مقالات تا تاریخ
3 اردیبهشت 1397
واریز هزینه تا تاریخ
7 اردیبهشت 1397
برگزاری همایش
25 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی > اهداف مصوب
.: اهداف مصوب


اهداف مصوب اساسنامه  انجمن افق نوین علم و فناوری:

 

1-کمک به پیشبرد برنامه های علمی جامعه و حمایت از گسترش فعالیتهای تحقیق و توسعه علمی در بخشهای مختلف.

 

2-مشارکت در برنامه های توسعه علمی جامعه و ارائه راهبردهای مناسب و توجه به مبانی اخلاقی و دینی در تولید و نشر علم.

 

3-ایجاد زمینه های مناسب برای تعاملات بهینه پژوهشگران و اندیشمندان جامعه و ارائه ابزارهای مناسب برای ارتقاء پاسخگویی علمی جامعه.

 

4- فراهم سازی بستر مناسب برای گسترش وسیاستگذاری آگاهانه در حوزه علم و فناوری جوانان وبهره گیری از امکانات سازمانها و مراکز علمی.

 

5- ارتقاء سطح فرهنگ عمومی جامعه بمنظور دستیابی به توسعه پایدار در حوزه علم و فناوری و ترویج فعالیتهای پژوهشی در جامعه.

 

6- برقراری ارتباطات الکترونیکی راه دور به منظور دریافت دستاوردهای علمی جوانان در جهت توسعه و گسترش فعالیتهای ایشان بمنظور ارتقاء سطح علمی و عمومی جامعه و حمایت از ایجاد فناوری تحقیق و توسعه در سطح جامعه .

 

7- بررسی و همکاری در زمینه جذب و پرورش استعدادهای درخشان و دانشمندان جوان و زمینه سازی برای ارتقاء ایشان در سطح جامعه .

 

8- جهاد مستمر علمی با هدف تولید علم و توسعه نوآوری با افق ملی و تکیه بر سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران.