ارسال مقالات تا تاریخ
3 اردیبهشت 1397
واریز هزینه تا تاریخ
7 اردیبهشت 1397
برگزاری همایش
25 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی > هزینه ها
.: هزینه ها

ردیف

عنوان

هزینه ها(تومان)

1

ثبت نام درکنفرانس+مقاله اول(حضوری)

320،000

2

ثبت نام درکنفرانس+مقاله اول(غیر حضوری)

135،000

3

ثبت و ارسال مقاله دوم

85،000

4

ثبت و ارسال مقاله سوم

85،000

5

ثبت و ارسال مقاله چهارم

85،000

6

ثبت و ارسال مقاله پنجم

85،000

7

ثبت و ارسال مقاله ششم

85،000

برای اطلاع از سایر خدمات و هزینه ها به پنل کاربران، قسمت خدمات مراجعه گردد