ارسال مقالات تا تاریخ
3 اردیبهشت 1397
واریز هزینه تا تاریخ
7 اردیبهشت 1397
برگزاری همایش
25 اردیبهشت 1397
درباره همایش > ساختار سازمانی همایش >
.: ساختار سازمانی همایش

رئیس همایش:
دکتر علی موری
دبیر علمی:
جناب آقای غلامرضا مومنی