ارسال مقالات تا تاریخ
6 بهمن 1396
واریز هزینه تا تاریخ
15 بهمن 1396
برگزاری همایش
8 اسفند 1396
درباره همایش > ساختار سازمانی همایش >
.: ساختار سازمانی همایش

رئیس همایش:
دکتر علی موری
دبیر علمی:
جناب آقای غلامرضا مومنی