ارسال مقالات تا تاریخ
3 اردیبهشت 1397
واریز هزینه تا تاریخ
7 اردیبهشت 1397
برگزاری همایش
25 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی > اعضای هیات علمی و کمیته داوران
.: اعضای هیات علمی و کمیته داوران

 
رديف نام و نام خانوادگي موسسه / سازمان
1 سرکار خانم الهام پورمهابادیان دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب
2 سرکار خانم آرام قادری دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
3 جناب آقای بهروز بهروزی راد دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
4 جناب آقای صادق صیدبیگی دانشگاه علوم و تحقیقات تهران
5 جناب آقای یعقوب زارعی دانشگاه علوم و تحقیقات تهران
6 جناب آقای مصطفی امیری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
7 جناب آقای رضا اسمعیلی مزیدی دانشگاه آزاد اسلامی فسا
8 جناب آقای محمدامین صلواتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
9 جناب آقای محمد علی خلیجی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
10 جناب آقای مهدی محمدپوراقدم دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران
11 جناب آقای امیر فلاحان دانشگاه آزاد اسلامی
12 جناب آقای فریده محمدحسنی دانشگاه صنعتی شاهرود
13 جناب آقای آیه عطاپور دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
14 جناب آقای ابوالفضل اسفندي دانشگاه آزاد اسلامي واحد بروجرد
15 جناب آقای یاسین هیئت آبادی دانشگاه مالک اشتر
16 جناب آقای پژمان دادخواه دانشگاه آزاداسلامی واحدعلوم و تحقیقات
17 سرکار خانم سپیده فریدونی دانشگاه سراسری یزد
18 جناب آقای هاشم طالبی مجتمع آموزش عالی گناباد
19 سرکار خانم شیدا مزارعی اختران پژوهش جنوب
20 جناب آقای ادریس خضری دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
21 جناب آقای محمد رضا هادی دانشگاه آزاد اسلامی مرودشت
22 جناب آقای محسن رضائی حسن آبادی دانشگاه فردوسی مشهد
23 سرکار خانم محدثه صفارزاده دانشگاه پیام نور
24 سرکار خانم سیده سارا کریمی زاد دانشگاه تهران شمال
25 سرکار خانم نهاله حسن زاده دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات